Voorwaarden & Privacy

Voorwaarden & Privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN, PRIVACY STATEMENT & DISCLAIMER

 

ABG.works is een label van At Monday en handelsnaam van Miracle Beheer BV. At Monday staat voor een open en transparante arbeidsmarkt waar iedereen gelijke kansen heeft zich te ontwikkelen en te presenteren aan potentiële werkgevers. Door het aanmaken van een professioneel loopbaanprofiel leg je direct een stevig fundament onder jouw carrière en ben je, als je daar voor kiest, direct zichtbaar op de arbeidsmarkt. Op ABG.works/At Monday kun je jezelf presenteren met een aansprekend loopbaanprofiel en heb je keuze uit meer dan 700 trainingen en webinars. Aan het gebruik van ons portal zijn voorwaarden verbonden. U leest deze hier. ABG.works/At Monday respecteert en beschermt de privacy van alle  afzonderlijke gebruikers. Hoe leest u in ons Privacy-statement.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Aan het gebruik van ons portal zijn voorwaarden verbonden. U leest onze algemene voorwaarden hier.

 

PRIVACY STATEMENT

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd en beschermd. In ons privacy-statement leest u exact hoe wij daar voor zorgen.

 

DISCLAIMER

In de disclaimer geven wij aan voor wie de site is bedoeld en worden tevens de grenzen van onze aansprakelijkheid benoemd.

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Aan het gebruik van ons portal zijn voorwaarden verbonden. U leest onze algemene voorwaarden hier.

 

1. Toepasselijkheid
De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele dienstverlening van Miracle Beheer BV met de handelsnaam At Monday, en/of de door haar gëexploiteerde labels zoals ABG.works, haar verder te noemen “At Monday” of “AM” gevestigd aan de Liesboslaan 57, 4813EB Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52958469. Deze voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen gebruikers van onze dienstverlening, verder te noemen “Gebruikers”, Opdrachtgevers en AM.

 

Gebruikers en/of Opdrachtgevers aanvaarden de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Andere voorwaarden van Gebruikers en/of Opdrachtgevers waaronder, maar niet gelimiteerd, inkoopvoorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2. Definities

Activeren

Het door Gebruiker akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en met het daar bijbehorende Privacy Statement waardoor hij gebruik maakt van het Serviceplatform van At Monday.

 

At Monday / AM
De besloten vennootschap Mircale Beheer BV met de handelsnaam At Monday, gevestigd aan de Liesboslaan 57, 4813EB  Breda

 

Dienstverlening
Alle diensten die AM aan Gebruikers aanbiedt waaronder het plaatsen van profielen/cv’s, het zoeken naar profielen en het plaatsen van advertenties.

 

Werkzoekenden
Iedereen die wil participeren en/of een bijdrage wil leveren aan de samenleving middels, maar niet gelimiteerd tot stage, vast dienstverband, tijdelijk dienstverband, vrijwilligerswerk, leer-werk trajecten, interim opdrachten, zzp opdrachten etc. 

 

Gebruiker(s)

Werkzoekenden, werkgevers en anderen zoals, maar niet gelimiteerd tot bedrijven, organisaties, gemeenten, verenigingen en (onderwijs)instellingen, die gebruikmaken van de Dienstverlening van AM waaronder, maar niet gelimiteerd, het Serviceplatform www.atmonday.nl en/of gelieerde labels.

 

Opdrachtgever(s)
De natuurlijke en/of rechtspersoon waarmee AM een overeenkomst tot specifieke dienstverlening heeft getekend.

 

Partijen
Gebruikers en/of AM waarover deze overeenkomst van toepassing is.

 

3. Algemene gebruiksbepalingen
Gebruikers gaan bij toegang tot en bij gebruik van de informatie van het Serviceplatform akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

 

Gebruikers verklaren dat zij gerechtigd zijn om van de dienstverlening van AM gebruik te maken en dat de te verstrekken informatie gebaseerd is om het eigenlijke gebruik dat bij de Gebruiker passend is.

 

Gebruikers zullen verstrekte wachtwoorden en overige inlogcodes strict persoonlijk en geheim houden. Het is Gebruikers dus expliciet niet toegestaan Inlogcodes en wachtwoorden aan derden te verstrekken. Bij enig vermoeden dat inlogcodes en/of wachtwoorden bij derden bekend zijn geraakt zal Gebruiker p.o.een nieuwe inlogcode en/of wachtwoord aanmaken. Gebruiker zal minimaal 1 x per 6 maanden inlogcodes en/of wachtwoorden wijzigen.

 

Het primaire doel van het serviceplatform is het bevorderen van een transparante arbeidsmarkt en het ondersteunen van haar gebruikers in hun ontwikkeling. Gebruikers zullen het Serviceplatform alleen gebruiken als middel tot het matchen en ontwikkelen van werkzoekenden en werkgevers en voor het afsluiten van persoonlijke en/of bedrijfsabonnementen.

 

Het is gebruikers niet toegestaan om op enigerlei wijze programmatuur te gebruiken die schade (kunnen) veroorzaken aan het Serviceplatform waaronder maar niet gelimiteerd tot virussen, Trojan Horses etc.

 

Het is gebruikers niet toegestaan gegevens te verzamelen en of te gebruiken anders dan als middel om een matcht te maken, gegevens op een geautomatiseerde manier te verzamelen of gebruik te maken van geautomatiseerde systemen zoals maar niet gelimiteerd tot robots en data mining.

 

Het is gebruikers niet toegestaan om zonder explicite schriftelijke toestemming van AM via het Platform verkregen informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te gebruiken voor commerciële en/of andere doeleinden zoals bedoeld in de dienstverlening van AM of ter beschikking te stellen aan derden.

 

4. Gebruiksbepalingen voor Werkzoekenden
Werkzoekenden die een profiel aanmaken op het Serviceplatform garanderen dat de verstrekte informatie volledig juist en actueel is.

 

Werkzoekenden gaan uitdrukkelijk akkoord dat de verstrekte (profiel)gegevens openbaar toegankelijk zijn voor alle (digitale) bezoekers van het Serviceplatform.  Het serviceplatform biedt werkzoekenden de mogelijkheid hun profielgegevens deels of geheel af te schermen voor bezoekers. 

 

Het is Werkzoekenden niet toegestaan om gegevens te plaatsen die:
reclameboodschappen bevatten, verwijzen naar andere (online) bemiddelingsbureau’s of vacaturesites, onjuist of misleidend zijn, in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, de goede naam en/of belangen van AM kan schaden.

 

5. Gebruiksbepalingen voor Werkgevers
Gebruikers anders dan Werkzoekenden verklaren dat (profiel)gegevens enkel gebruikt zullen worden om Werkzoekenden te benaderen voor het aanbieden van een mogelijke passende baan, stageplaats of vrijwilligersfunctie.

 

Het is Gebruikers anders dan werkzoekenden niet toegestaan om gegevens te plaatsen die:
reclameboodschappen bevatten die in strijd zijn met de reclame code commissie, verwijzen naar andere (online) bemiddelingsbureau’s of vacaturesites, onjuist of misleidend zijn, in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, de goede naam en/of belangen van AM kan schaden.

 

6. Aansprakelijkheid:
AM zal haar dienstverlening naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar verwacht kan worden.

 

AM sluit iedere aansprakelijkheid uit jegens Gebruikers voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enigerlei wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van het Platform in al zijn onderdelen. De in de Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AM.

 

Indien een Gebruiker, Opdrachtgever, partner van AM of toeleverancier in gebreke is in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens AM gehouden is, dan is deze aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van AM en/of andere Gebruikers direct of indirect ontstaat.

 

7. Vrijwaring
De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat zijn deelname volledig geschiedt op eigen risico.

 

De Gebruiker accepteert dat AM niet verantwoordelijk is voor het gebruik van het Platform en/of de informatie die daarop te vinden is en vrijwaart AM met betrekking tot rechtmatig gebruik, juistheid van de informatie, veiligheid, kwaliteit van de dienstverlening en (garantie)claims.

 

De Gebruiker vrijwaart AM, andere Gebruikers en partijen met wie AM samenwerkt in het kader van het Platform, volledig voor alle aanspraken van de Deelnemer zelf en van derden op enigerlei wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de afspraken met AM, de Algemene Voorwaarden en/of verband houdende met het gebruik of misbruik van het Platform, met het gebruik of misbruik van het Platform door de Gebruiker zelf of door derden, al dan niet handelend met de toestemming van de Gebruiker.

 

8. Persoonlijke gegevens en privacy
De Gebruiker garandeert dat de (profiel)gegevens van de Gebruiker, waaronder – maar niet beperkt tot – Naam/Adres/Woonplaats, geboortedatum en beschikbaarheid, volledig, juist en actueel zijn. Dit houdt in dat zij verplicht zijn de gegevens minimaal een keer per half jaar te actualiseren. De Gebruiker kan dit doen op zijn/haar persoonlijke Profielpagina op het Platform.

 

Met betrekking tot de door de Gebruiker verstrekte gegevens is het op het Platform geplaatste Privacy Statement van toepassing.

 

Door het gebruik van de Platform aanvaardt de Gebruiker de Algemene Voorwaarden die op het Platform zijn geplaatst en geeft de Gebruiker expliciet toestemming voor het gebruik zijn/haar (profiel)gegevens.

 

De gegevens in de databank van AM zullen door AM gebruikt worden om Gebruikers en/of Opdrachtgever gericht te kunnen informeren ten aanzien van het Serviceplatform, en aanbiedingen ten aanzien van producten en diensten te doen. AM is gerechtigd om de betreffende Gebruiker en/of Opdrachtgever per e-mail of op andere wijze aanbiedingen van haar zelf of van haar Commerciële Partners of derden toe te zenden. Dergelijke aanbiedingen ontvangt de Gebruiker en/of Opdrachtgever alleen via AM. Voorts zullen de gegevens gebruikt worden voor het opsporen en voorkomen van fraude. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden door AM niet aan derden verstrekt. Door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden geeft de Gebruiker expliciet toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens zoals is omschreven in het Privacy Statement. Het Privacy Statement is gepubliceerd op de Website. De toestemming zoals vermeld omvat uitdrukkelijk niet het gebruik voor commerciële doeleinden van derden buiten de dienstverlening van AM om. De database is aangemeld en het Privacy Statement is gedeponeerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag.

 

9. Facturatie, betaling en opzeggen
AM factureert bij specifieke dienstverlening het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders overeengekomen. AM kan facturen zowel per gewone post als elektronisch, waaronder per e‐mail, verzenden. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door AM.

 

In geval van plaatsing van advertenties en overige dienstverlening is Opdrachtgever gehouden facturen voorafgaand aan de feitelijke levering en/of plaatsing te betalen tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of inhouding toe te passen. Het recht van verrekening en opschorting door Opdrachtgever is uitgesloten.

 

Het staat AM vrij met Opdrachtgever afwijkende betalingsafspraken te maken waaronder betaling in termijnen. Afwijkende betalingsafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen.

 

Indien Opdrachtgever voor de betaling een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij verplicht voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien bij de uitvoering blijkt dat automatische incasso om welke reden dan ook niet mogelijk is, is het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan.

 

AM is gerechtigd vooruitbetaling van vergoedingen te vragen of garanties ten aanzien van betalingen, indien daar naar het oordeel van AM aanleiding toe bestaat of dreigt te ontstaan. AM is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat aan de verzochte vooruitbetaling of garantie is voldaan.

 

Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd haar overige rechten is AM vanaf dat moment gerechtigd de geldende wettelijke rente op grond van artikel 6:119a BW in rekening te brengen en haar dienstverlening op te schorten. Indien betaling in termijnen is overeengekomen worden bij niet‐ tijdige betaling van een termijn tevens alle nog niet opeisbare termijnen onmiddellijk opeisbaar. AM is in dat geval gerechtigd de uitvoering van haar dienstverlening op te schorten totdat alle termijn(en) zijn voldaan. Indien AM besluit incassomaatregelen te nemen, komen de daarmee gemoeide kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, voor rekening van Opdrachtgever. De kosten bedragen minimaal 14% van het verschuldigde bedrag.

 

Aan de hervatting van de dienstverlening na opschorting kan AM financiële en andere voorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een vergoeding om de dienstverlening te heractiveren.

 

De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke overeengekomen periode verlengd, tenzij gebruiker de overeenkomst beëindigt met de ‘abonnement opzeggen’ mogelijkheid op de persoonlijke accountpagina.  

 

10. Intellectuele eigendomsrechten en non-concurrentie

 

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval-maar niet uitsluitend – begrepen het matchingsprogramma, de auteursrechten, merkenrechten en modelrechten, nieuwsbrieven, het Serviceplatform, teksten, logo’s, muziek, webpagina’s, animaties, apps, webapps, E-Magazines, tagpoints, beelden, film, geluid, tekeningen, stemmen, beeldmateriaal, handleidingen, foto’s en van alle overige uitingen berusten bij AM.

 

Het is Gebruikers en/of Opdrachtgever en derden, waaronder maar niet gelimiteerd bezoekers van het Serviceplatform, niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten en/of (delen ervan) waarvan de rechten berusten bij AM, zonder voorafgaande toestemming van AM te verveelvoudigen, openbaar te maken, of ter kennis aan derden te brengen.

 

Het is Gebruikers en/of Opdrachtgever en derden, waaronder maar niet gelimiteerd bezoekers van het Serviceplatform niet toegestaan enig onderdeel van het At Monday Serviceplatform waaronder uitingen waarvan de rechten berusten bij AM, zelf of samen met derden (commercieel) te exploiteren of op enige andere wijze daarvan zonder voorafgaande toestemming van AM gebruik te maken of te laten maken. Bij overtreding van een of meer van de bepalingen in dit artikel verbeurt de overtreder een boete zoals in de Slotbepalingen van deze Algemene Voorwaarden is aangegeven.

 

11. Klachten
Ondanks alle zorgvuldigheid die AM besteedt aan haar service en het Serviceplatform, kan het voorkomen dat er klachten zijn. Een klacht kan uitsluitend via een e-mail naar seeyou@atmonday.nl aan AM kenbaar worden gemaakt. AM informeert de klager zo spoedig mogelijk na ontvangst van een klacht over het verloop van de klachtenprocedure.

 

12. Correspondentie/adreswijziging:
Correspondentie met betrekking tot het gebruik van het Serviceplatform zal worden gezonden naar het bij AM laatst geregistreerde post- en/of e-mailadres dat de Gebruiker aan AM heeft opgegeven. In geval van e-mail- telefoon- of adreswijziging dient de Gebruiker via het Serviceplatform in zijn/haar persoonlijke Profiel deze wijziging zelf door te voeren.

 

13. Overmacht
Indien AM door overmacht een verplichting niet kan nakomen, wordt de verplichting van AM voor de duur van de overmacht opgeschort. Alsdan zal AM de Gebruikers en/of Opdrachtgevers zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van AM onafhankelijke al dan niet voorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van betreffende verplichting van AM tijdelijk of blijvend niet ( meer) kan worden verlangd. Indien de overmacht langer voortduurt dan 30 dagen heeft AM het recht om de overeenkomst geheel of de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden -dit naar AM’s keuze-door een schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker en/of Opdrachtgever. Ingeval van opschorting en/of ontbinding als vermeld hebben de Gebruikers en/of Opdrachtgever jegens AM geen aanspraak op enigerlei vergoeding dan wel anderszins.

 

14. Slotbepalingen
AM is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal Gebruikers en/of Opdrachtgevers hiervan via de Website op de hoogte brengen. De op de Website gepubliceerde Algemene Voorwaarden zijn steeds van kracht. Na wijziging van de Algemene Voorwaarden komen de voorgaande Algemene Voorwaarden te vervallen.
AM is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van de diensten van AM.

 

Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. AM zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten van AM is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met de overeenkomsten met AM en/of de Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin AM is gevestigd.

 

Indien een Gebruiker en/of Opdrachtgever na te zijn aangemaand door AM verzuimt om te handelen overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, kan AM de met hem gesloten overeenkomst per direct opzeggen. In geval van fraude en/of bij overtreding van het bepaalde in artikel 10 verbeurt de Gebruiker en/of Opdrachtgever zonder gerechtelijke tussenkomst een boete van € 1000,,- voor elke overtreding en bij voortduring van € 500,- per dag onverminderd het recht van AM om volledige schadeloosstelling te vorderen van de betreffende Gebruiker.

 

AM is bevoegd al zijn rechten voortvloeiende uit de overeenkomst met een Gebruiker en/of Opdrachtgever over te doen gaan op een derde, waarbij het recht van de Gebruiker en/of Opdrachtgever om de door AM toegezegde prestatie op te eisen onverkort blijft bestaan.

 

Deze Algemene Voorwaarden van Miracle Beheer BV (At Monday) worden gepubliceerd op de Websites van At Monday en alle labels.

 

© At Monday 2018

---------------------

 

 

 

PRIVACY STATEMENT

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd en beschermd. In ons privacy-statement leest u exact hoe wij daar voor zorgen.

 

At Monday & ABG.works zijn handelsnamen van Miracle Beheer BV gevestigd aan de Liesboslaan 57, 4813EB te Breda. Miracle Beheer BV (At Monday) verder te noemen At Monday. At Monday respecteert en beschermt de privacy van alle afzonderlijke aanmeldingen op het serviceplatform www.atmonday.nl en/of alle gelieerde .works portals zoals ABG.works, verder te noemen “Gebruikers”. At Monday heeft zich ten doel gesteld iedereen zichtbaar te maken op de arbeidsmarkt en zodoende een bijdrage te leveren aan een snelle en efficiënte match tussen werkzoekenden en werkgevers. At Monday spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. 

 

De rechtsverhouding tussen Gebruikers en At Monday wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de AVG. Dit Privacy Statement is bedoeld om bezoekers en Gebruikers van de website te informeren over het beleid van At Monday met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens. At Monday voldoet hiermee aan de informatieverplichting als bedoeld in de AVG. At Monday is verantwoordelijke als bedoeld in de AVG.

 

Melding College Bescherming Persoonsgegevens
De verwerking van Persoonsgegevens door At Monday is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder registratienummer m1592905.

 

Doel van gebruik gegevens
Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere manieren worden vrijwillig verkregen. At Monday legt niemand een verplichting op om zijn of haar gegevens te verstrekken. De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om Gebruikers, prospects, bemiddelaars, commerciële partners en bezoekers van het Serviceplatform te benaderen/informeren:
– over beschikbaarheid op de arbeidsmarkt, 

– over mogelijke arbeidsmatches tussen Gebruikers,
– over belangrijke ontwikkelingen binnen At Monday,
– over (nieuwe) producten, samenwerkingen en/of diensten van At Monday,
– over commerciële aanbiedingen.

 

Opslag gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen, optimaal beveiligd, geautomatiseerd relatiebeheersysteem. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden anders dan aan opleidingspartners ten behoeve van de automatische login en het genereren van een certificaat. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

 

Verwijderen gegevens

Gebruikers hebben te allen tijden de mogelijkheid om zelf de verstrekte gegevens te verwijderen via de persoonlijke instellingen. De verzamelde gegevens zullen daarmee geheel worden verwijderd.

 

Cookies
At Monday maakt met haar website(s) gebruik van cookies. Daarmee kunnen wij transacties registreren. Het uitschakelen van de cookies zal de functionaliteit van de website ernstig beperken.

 

At Monday behoudt zich het recht voor haar Privacy & Cookies Statement te updaten en aan te passen aan de wettelijke en andere ontwikkelingen.

 

Partijen
Gebruikers en/of AM waarover deze overeenkomst van toepassing is.

 

Voor vragen over inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens, klachten indienen of bezwaar maken kun je contact opnemen met de privacy officer van At Monday en alle .Works labels op privacy@atmonday.nl.

 

© At Monday 2018

---------------------

 

 

 

DISCLAIMER

In de disclaimer geven wij aan voor wie de site is bedoeld en worden tevens de grenzen van onze aansprakelijkheid benoemd.

 

Wij doen ons best alle informatie op deze website zo compleet, actueel en correct mogelijk op te nemen. Alle informatie op deze website wordt echter onder voorbehoud verstrekt. Snelle ontwikkelingen en/of o.a. (prijs)wijzigingen kunnen ertoe leiden dat informatie niet correct of onvolledig is.

 

Aan de inhoud van deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Miracle Beheer BV ( At Monday ) en aan haar gelieerde bedrijven en labels waaronder ABG.works, zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie op deze website. Dit geldt ook voor informatie op websites waarvan links worden opgenomen op onze website.

 

Miracle Beheer BV ( At Monday/ABG.works ) mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of verlopen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Miracle Beheer BV ( At Monday/ABG.works ) is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

© At Monday 2018

---------------------